ดาวน์โหลด

๑. แบบ ๑ แบบฟอร์มขออนุญาตลาไม่เกิน ๒๔ ชม.

๒. แบบ ๒ แบบฟอร์มขออนุญาตลาเกิน ๒๔ ชม.

๓. แบบ ๓ ใบลาป่วย

๔. แบบ ๔ ใบลาคลอดบุตร

๕. แบบ ๕ ใบลากิจ

๖. แบบ ๖ ใบลาพักผ่อนประจำปี

๗. แบบ ๗ ใบลาขอนุญาตอุปสมบท

๘. แบบ ๘ หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ข้าราชการลาอุปสมบท

๙. แบบ ๙ หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหข้าราชการลาอุปสมบท

๑๐. แบบ ๑๐ ในลาขออนุญาตไปประกอบพิธีฮัจน์ ณ เมือง เมกกะ ประเทศศาอุดิอาระเบีย๑๑. แบบ

๑๕ ใบขอยกเลิกวันลา๑๒. แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ

๑๓. ใบลาเกษียณอายุราชการ

๑. ใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

๒. ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล

๓. คำขอรับเงินผ่านธนาคาร

๔. แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕)

๔. แบบแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงการโอนเงินผ่านธนาคาร (สำหรับข้าราชการนอกประจำการ)

๕. แบบแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงการโอนเงินผ่านธนาคาร (สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำการ)

๖. แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ

๗. ใบนำส่งเงิน (กง.๔)

๘. ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ

๙. ใบเบิกเงินค่าชดเชยยานพาหนะ

๑๐. ใบยืมเงิน (กง.๓)

๑๑. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.๑๑๑)

๑๒. ใบสำคัญรับเงิน (กง.๒)

๑๓. หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ์ (แบบ ๗๑๒๐)

๑๔. หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ์ (แบบ ๗๒๑๙)

๑๕. หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ์ (แบบ ๗๑๒๑)

๑๖. หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ์ (แบบ ๗๒๒๐)

๑๗. หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีข้าราชการได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ (แบบ ๗๒๒๑)

๑๘. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ

๑๙. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กรณีเดินทางไปราชการเกิน ๑ คน)