ผังโครงสร้างองค์กรและสารการบังคับบัญชา
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

1

พล.ร.ต. คมสัน วสุวานิช
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

11

น.อ. ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

12

น.อ. ชาญชาย สมบูรณ์ศักดิกุล
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

น.อ.ไพบูลย์

น.อ.ไพบูลย์ เทพประสิทธิ์ หน.กองสนับสนุนการรักษาพยาบาล

7

น.อ. หัสกร หาญสมบูรณ์
ผอ.กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ

1

น.อ. พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์
ผอ.กองสุขภาพจิต

หมอทันตสุขภาพ

น.อ.หญิง จรัญญา พลชัย
ผอ.กองทันตสุขภาพ

10

น.อ. กำพล ศรีโพธิ์ทอง
ผอ.กองเวชบริภัณฑ์

13

น.อ. พรหมพิทักษ์ ไหว์พรหม
หก.เวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน

6

น.อ. กมลศักดิ์ ต่างใจ
หก.รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

2

น.อ.หญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข
หก.การแพทย์ทางเลือก

14

น.อ.หญิง กมลพรรณ เหล่าธนาวิน
หก.รักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

น.อ.
ผอ.กองนาวิกเวชกิจ