ผังโครงสร้างองค์กรและสารการบังคับบัญชา
โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

ผอ

พล.ร.ต.ขจิตร์ อุษณีษ์สวัสดิ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

รอง1

น.อ.ประทีป ตังติสานนท์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

รอง2

น.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ วีระยุทธวิไล
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

logoหก.ต่างๆ

...
หน.กองสนับสนุนการรักษาพยาบาล

7

น.อ. หัสกร หาญสมบูรณ์
ผอ.กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ

logoหก.ต่างๆ

....
ผอ.กองสุขภาพจิต

logoหก.ต่างๆ

...
ผอ.กองทันตสุขภาพ

10

น.อ. กำพล ศรีโพธิ์ทอง
ผอ.กองเวชบริภัณฑ์

13

น.อ. พรหมพิทักษ์ ไหว์พรหม
หก.เวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน

6

น.อ. กมลศักดิ์ ต่างใจ
หก.รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก

logoหก.ต่างๆ

...
หก.การแพทย์ทางเลือก

14

น.อ.หญิง กมลพรรณ เหล่าธนาวิน
หก.รักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

หน.กองนาวิกเวชกิจ

น.อ.สรรพสิทธิ์ สงกุมาร
ผอ.กองนาวิกเวชกิจ