กิจการสโมสร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

กิจการสโมสร รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

ให้บริการสถานที่สำหรับประชุม/สัมมนา/จัดงานเลี้ยง

ผู้จัดการ ฯ (น.ต.ประสงค์ อยู่ศรี) โทร. 092-7822478

เหรัญญิก ฯ (ร.อ.หญิง สมร  แก้วเกตุ) โทร. 089-7532787

คุณแสงหล้า รำไพ  โทร. 097-2074965, 094-8217070

ติดต่อสอบถามภายใน ทร. 73000 และ 73001

อัตราค่าบริการสถานที่

กำหนดช่วงเวลาเป็น 3 ช่วง (0600 – 1200) , (1200 – 1800) , (1800 – 2230)

บุคคลภายนอก ค่าสถานที่และค่าสาธารณูปโภค ๕,๐๐๐.-บาท
ข้าราชการและลูกจ้าง
สังกัด  ทร.
ค่าสถานที่และค่าสาธารณูปโภค ๔,๕๐๐.-บาท
ข้าราชการและลูกจ้าง
สังกัด  รพ.อาภากร ฯ
ค่าสถานที่และค่าสาธารณูปโภค ๔,๐๐๐.-บาท

หมายเหตุ    อุปกรณ์โสต ฯ  และเจ้าหน้าที่ควบคุมต้องเพิ่มอีก ๑,๐๐๐  บาท

อัตราค่าบริการ ห้องอำนวย ชูโต และห้องสุวิชานแพทย์

กำหนดช่วงเวลาเป็น 3 ช่วง (0600 – 1200) , (1200 – 1800) , (1800 – 2230)

บุคคลภายนอก ค่าสถานที่และค่าสาธารณูปโภค ๒,๕๐๐.-บาท
ข้าราชการและลูกจ้าง
สังกัด  ทร.
ค่าสถานที่และค่าสาธารณูปโภค ๒,๒๐๐.-บาท
ข้าราชการและลูกจ้าง
สังกัด  รพ.อาภากร ฯ
ค่าสถานที่และค่าสาธารณูปโภค ๑,๙๐๐.-บาท

หมายเหตุ    อุปกรณ์โสต ฯ  และเจ้าหน้าที่ควบคุมต้องเพิ่มอีก ๑,๐๐๐  บาท