การจัดการความรู้ KM (Best Practice 2018) : Visual checklist Life Support Set for nurse

การเขียนบทความ “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ”

ชื่อผลงาน (Best Practice) : Visual checklist Life Support Set for nurse

คำสำคัญ

                   Visual checklist Life Support Set for nurse คือแผ่นภาพแสดงรายการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์กระเป๋ากู้ชีพเพื่อการส่งกลับสำหรับพยาบาล ที่สามารถตรวจนับรายการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในกระเป๋าฯ โดยใช้สายตาช่วยในการตรวจนับ หากพบว่ารายการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ชนิดใดขาดหรือสูญหาย จะสามารถทราบจากแผ่นภาพได้ทันทีช่วยลดขั้นตอน ลดเวลา สามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้จริง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใช้เวลาในการตรวจนับ ประมาณ 5 นาที

1.เกริ่นนำ

กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีต

          แนวทางการปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุนราชการนอกหน่วย ของกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ในแต่ละครั้ง เมื่อได้รับการประสานการขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่แพทย์ และ/หรือพยาบาลสายเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน ให้สนับสนุนราชการตามที่ร้องขอ ยกตัวอย่าง การดำน้ำของนักทำลายใต้น้ำจู่โจม นสร.กร. การฝึกอบรมหลักสูตรการดำน้ำต่างๆหน่วยของ นสร.กร. เช่น หลักสูตร นร.นทต.จู่โจม ชั้นต้น, หลักสูตรการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์, หลักสูตรปฏิบัติการใต้น้ำ ของ นนร.รร.นายเรือ ยศ.ทร., หลักสูตรการดำน้ำ ของ นรจ.รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร., และหลักสูตรอื่นๆ รวมทั้ง การสนับสนุนการลำเลียงและส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศ เมื่อมีการส่งกลับผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลต้นทางที่อยู่ห่างไกลมายังโรงพยาบาลปลายทาง เพื่อการรักษาที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อได้รับคำสั่งให้สนับสนุนราชการดังกล่าว แล้ว เจ้าหน้าที่แพทย์ และ/หรือพยาบาลต้องเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นในภารกิจนั้นๆ โดยขอเบิกจากคลัง กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.ฯ ซึ่งในแต่ละครั้งจำเป็นต้องเบิกกระเป๋ากู้ชีพเพื่อการส่งกลับสำหรับพยาบาลด้วยทุกครั้ง และมีการตรวจนับรายการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในกระเป๋าดังกล่าว ให้ครบตามจำนวนและตรวจความพร้อมใช้ของยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งนี้เพื่อความพร้อมใช้และให้มีความมั่นใจในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในที่เกิดเหตุได้ทันท่วงที การตรวจนับตามรายการในใบที่แนบมากับกระเป๋ากู้ชีพฯ พบว่าเวลาการตรวจนับใช้เวลานาน ประมาณ 30 นาที ซึ่งในบางภารกิจมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องสนับสนุนในเวลาอันรวดเร็ว อย่างเช่น การสนับสนุนบุคคลสำคัญ ทั้งทางน้ำและทางอากาศ ตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ไม่ตอบสนองต่อความต้องการได้เท่าที่ควร

สภาพทั่วไป

กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. มีภารกิจหน้าที่ให้การสนับสนุนการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติการใต้น้ำ ผู้ปฏิบัติงานในอากาศ และผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับบรรยากาศ รวมทั้งให้การรักษาผู้ป่วยที่เกิดโรคจากการดำน้ำด้วยห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล เวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน ในการสนับสนุนภารกิจปฏิบัติราชการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น นสร.กร., สพ.ทร., กบร.กร. ฯลฯ ทั้งภารกิจด้านการปฏิบัติการใต้น้ำ หรือการปฏิบัติการทางอากาศ การลำเลียงและการส่งกลับผู้ป่วยด้วยอากาศยาน นอกเหนือจากที่ กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน ฐท.สส.ให้การสนับสนุนภารกิจดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว ยังเป็นสถานที่ตรวจเวชศาสตร์การบินพลเรือน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีแพทย์เวชศาสตร์การบินพลเรือนประจำโรงพยาบาล ทำหน้าที่ตรวจเพื่อต่ออายุใบสำคัญแพทย์ทุกชั้นและทำการตรวจเพื่อออกใบสำคัญแพทย์เฉพาะใบสำคัญแพทย์ชั้นสองและชั้นสี่

ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ

                   กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. ได้รับการแจกจ่ายกระเป๋ากู้ชีพเพื่อการส่งกลับสำหรับพยาบาล จากกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พยาบาลเวชศาสตร์ใต้น้ำ และพยาบาลเวชศาสตร์การบิน ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนราชการนอกหน่วย โดยมียา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์บรรจุอยู่ในอัตราเป็นจำนวนหลายรายการ การตรวจนับรายการ และอุปกรณ์ภายในกระเป๋า เมื่อได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติราชการ อาจทำให้ใช้เวลาในการตรวจนับนาน เจ้าหน้าที่อาจไม่รู้จักรายการอุปกรณ์บางรายการที่บรรจุอยู่ภายในกระเป๋า ส่งผลให้เกิดการละเลยการตรวจนับ (Checklist) ดังนั้น การที่จะช่วยลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการตรวจนับ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง  กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. จึงได้จัดทำ Visual checklist Life Support Set for nurse : แผ่นภาพแสดงรายการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์กระเป๋ากู้ชีพเพื่อการส่งกลับสำหรับพยาบาลขึ้น เพื่อให้การตรวจนับรายการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในกระเป๋าดังกล่าว เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง ตามคำนิยามที่ว่า “สะดวกใช้ เก็บง่าย หายรู้”

วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ

  1. เพื่อให้กำลังพลที่มีภารกิจการปฏิบัติการทางทหารและหน่วยที่สนับสนุนกระเป๋ากู้ชีพฯสามารถนำไปใช้

เป็นแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติราชการของ พร.

  1. เพื่ออำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนและเวลาในการตรวจนับรายการภายในกระเป๋า
  2. เพื่อให้การตรวจนับรายการภายในกระเป๋ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. เพื่อให้ผู้ใช้แผ่นภาพฯ สะดวกในการนำไปใช้ เก็บง่าย สามารถตรวจสอบรายการยา เวชภัณฑ์ และ

อุปกรณ์กระเป๋ากู้ชีพฯ ได้โดยใช้เวลาอันรวดเร็ว และสามารถทราบได้ว่ารายการใดไม่ครบ หรือ

สูญหายได้ทันที

เป้าหมาย

          ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : Visual checklist Life Support Set for nurse : แผ่นภาพแสดงรายการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์กระเป๋ากู้ชีพเพื่อการส่งกลับสำหรับพยาบาล

          ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :นำไปใช้ได้จริง อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนและเวลาในการตรวจนับรายการภายในกระเป๋าการตรวจนับรายการภายในกระเป๋ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.ลำดับขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ขั้นที่1การเตรียมการ

          1.1แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานในหน่วยงาน

1.2 รวบรวมปัญหาและข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ในการสนับสนุนการปฏิบัติราชการนอกหน่วย

1.3 บ่งชี้องค์ความรู้ที่ต้องการ

ขั้นที่ 2การดำเนินการ

          2.1 ประชุมกลุ่ม ระดมความคิดจากทีมผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมงาน

2.2 แสวงหาความรู้จากหน่วยที่เกี่ยวข้อง

          2.3 ออกแบบสำรวจความต้องการของผู้ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการแท้จริง

          2.4รวบรวมองค์ความรู้นำข้อมูลความรู้มาวิเคราะห์หาวิธีในการแก้ปัญหา

          2.5 ทดลองการปฏิบัติโดยการทดสอบการตรวจนับรายการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในกระเป๋าฯ

โดยบันทึกเวลาที่ใช้ในการตรวจนับ และเก็บไว้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ

          2.6 ประชุมกลุ่ม/ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาข้อขัดข้อง

          2.7 วาดภาพร่าง (Scale)บนแผ่นไวนิล ตรวจสอบความถูกต้อง

          2.8 ถ่ายรูปรายการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในกระเป๋า เพื่อนำมาวางบนภาพร่าง ให้มีขนาดภาพ

ที่ใกล้เคียงหรือมีขนาดเท่าของจริงมากที่สุด 

2.9 ทดลองการปฏิบัติโดยการทดสอบการตรวจนับรายการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในกระเป๋าฯ โดย

การใช้แผ่นภาพ (จำลองแบบจริง ในข้อ 2.8) โดยบันทึกเวลาที่ใช้ในการตรวจนับ และเก็บไว้เป็น

ข้อมูลเปรียบเทียบ

          2.10 พิมพ์แผ่นภาพแสดงรายการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์กระเป๋ากู้ชีพเพื่อการส่งกลับสำหรับพยาบาล

ขั้นที่ 3การทดลองปฏิบัติ

3.1 นำแผ่นภาพที่ได้มาทดลองใช้ในการสนับสนุนราชการ

3.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ทดลองให้ปฏิบัติกับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาล

3.3 เผยแพร่ให้บุคลากรสายแพทย์ในโรงพยาบาลให้รับทราบ

ขั้นที่ 4การนำไปใช้

4.1 นำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติจริง

4.2 กำลังพลที่มีภารกิจการปฏิบัติการทางทหารและหน่วยที่สนับสนุนกระเป๋ากู้ชีพฯสามารถนำไปใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติราชการของ พร.

3.ผลการดำเนินการ

          จากการที่กองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. สนับสนุนภารกิจด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำและเวชศาสตร์การบิน ของกรมแพทย์ทหารเรือ โดยการสนับสนุนเจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลปฏิบัติภารกิจดังกล่าว พบประเด็นปัญหาความล่าช้าในการตรวจนับรายการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์กระเป๋ากู้ชีพเพื่อการส่งกลับสำหรับพยาบาลไม่รองรับเวลาในการสนับสนุนภารกิจที่เร่งด่วน การดำเนินการจัดทำแผ่นภาพแสดงรายการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์กระเป๋ากู้ชีพเพื่อการส่งกลับสำหรับพยาบาลขึ้นมานี้ สามารถตอบสนองความต้องการในเรื่องของเวลาและลดขั้นตอนในการปฏิบัติ จากการเปรียบเทียบเวลาที่ใช้จากการตรวจนับตามรายการในใบที่แนบมากับกระเป๋ากู้ชีพฯ พบว่าเวลาการตรวจนับใช้เวลานาน ประมาณ 30 นาที และจากการใช้Visual checklist Life Support Set for nurse : แผ่นภาพแสดงรายการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์กระเป๋ากู้ชีพเพื่อการส่งกลับสำหรับพยาบาล ใช้เวลาในการตรวจนับ ประมาณ 5 นาที มีความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

ในการนำเสนอผลงานในวันงานประชุมวิชาการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยแพทย์ต่างๆ ของ พร.และผู้เกี่ยวข้องในการใช้กระเป๋ากู้ชีพเพื่อการส่งกลับสำหรับพยาบาล มาเข้าร่วมประชุมวิชาการ หลังเข้าร่วมประชุม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมได้รับประโยชน์จากการใช้Visual checklist Life Support Set for nurse : แผ่นภาพแสดงรายการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์กระเป๋ากู้ชีพเพื่อการส่งกลับสำหรับพยาบาลนี้ในภาพรวมมากถึงมากที่สุด มีความพึงพอใจและเห็นว่าสามารถนำไปใช้กับหน่วยของตนเอง รวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดเป็นนวตกรรมในอนาคตได้

4.บทเรียนที่ได้รับ

          เป็นนวัตกรรมต่อยอดมาจากการที่กองส่งกำลังสายแพทย์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้แจกจ่ายกระเป๋ากู้ชีพเพื่อการส่งกลับสำหรับพยาบาล ให้กับกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.เป็นการนำแนวคิดของ Lean มาใช้ ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ลด Waste คือ   ลดขั้นตอน ลดเวลา สามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้จริง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นความภาคภูมิใจในการพัฒนาการจัดเตรียมความพร้อมกระเป๋ากู้ชีพเพื่อการส่งกลับสำหรับพยาบาล ในการสนับสนุนภารกิจ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

5.ปัจจัยความสำเร็จ

5.1 การทำงานเป็นทีมเนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน จึงต้องอาศัยการประสานงาน

และความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

          5.2 การกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนดำเนินการตามขั้นตอน

          5.3 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการรับฟังความคิดเห็นระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานใน

หน่วยงาน

5.4การนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการโรงพยาบาลและเผยแพร่ผลงานให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ

5.5 การได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ

6.การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ และ/หรือรางวัลที่ได้รับ

6.1 นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการโรงพยาบาล

6.2 เผยแพร่ผลงานให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ

6.3 เผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลและวารสารกรมแพทย์ทหารเรือ

7.ภาคผนวก