น.อ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ ผอ.กองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การ Audit เวชระเบียนเฉพาะผู้ป่วยนอก”

น.อ.พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ ผอ.กองสุขภาพจิต รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ “การ Audit เวชระเบียนเฉพาะผู้ป่วยนอก” โดย พ.จ.อ.เกริก ใยแจ้ง เป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประชาชนได้รับบริการเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564