พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล จากการนำค่านิยม ABK ลงสู่วัฒนธรรมคุณภาพและคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบของ รพ.ฯ “คนดีศรีอาภากร” ประจำเดือน เมษายน 2564

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัล จากการนำค่านิยม ABK ลงสู่วัฒนธรรมคุณภาพและคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม โดยมีกิจกรรมคัดเลือกบุคคลต้นแบบของ รพ.ฯ “คนดีศรีอาภากร” ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ท.หญิง ดารณี เจริญทวี รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ 1.น.อ.หญิง กมลพรรณ เหล่าธนาวิน 2.พ.จ.อ.หญิง ชัชดา หลงพิมาย รางวัลหน่วยงานต้นแบบ เป็นการส่งเสริมค่านิยม “รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ให้ความรู้” รางวัลชนะเลิศได้แก่ แผนกเวชระเบียนและสิทธิ กองรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.ฯ รางวัลชมเชย ได้แก่ แผนกรักษาพยาบาลห้องหัตถการและฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมอาภากร เมื่อวันที่ 19 พ.ค.64