น.ท.หญิง หทัยสราญ ศรีรัตน์ หน.เวชระเบียนและสิทธิ รพ.ฯ รับมอบ ชุดป้องกัน Covid-19 จำนวน 100 ชุด จาก คุณ ปนัดดา อยู่วิทยา กองทุนเฉลียวภาวนานุสรณ์ เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

น.ท.หญิง หทัยสราญ ศรีรัตน์ หน.เวชระเบียนและสิทธิ รพ.ฯ รับมอบ ชุดป้องกัน Covid-19 จำนวน 100 ชุด จาก คุณ ปนัดดา อยู่วิทยา กองทุนเฉลียวภาวนานุสรณ์ เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 64