พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลกิจกรรม 5ส. เพื่อพัฒนาหน่วยงานและเพิ่มคุณภาพในด้านสถานที่สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อมใช้งาน

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลกิจกรรม 5ส. เพื่อพัฒนาหน่วยงานและเพิ่มคุณภาพในด้านสถานที่สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อมใช้งาน โดยแบ่งการคัดเลือกออกเป็น 4 ประเภทตามรูปแบบการปฎิบัติงาน ดังนี้ 1.ประเภทสำนักงาน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แผนกบริหารคุณภาพ รพ.ฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่ แผนกการเงินและการบัญชี รพ.ฯ รางวัลชมเชย ได้แก่ สำนักงานผลประโยชน์ รพ.ฯ 2.ประเภทหน่วยบริการทางการแพทย์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แผนกเวชระเบียนและสิทธิ รพ.ฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่ แผนกรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รพ.ฯ รางวัลชมเชย ได้แก่ แผนกกายภาพบำบัด กองการแพทย์ทางเลือก รพ.ฯ 3.ประเภทคลังพัสดุและบริการ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ แผนกเวชภัณฑ์ไร้เชื้อ รพ.ฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ได้แก่ แผนกเวชนิทัศน์ รพ.ฯ รางวัลชมเชย ได้แก่ แผนกโภชนาการ กองสนับสนุนการรักษาพยาบาล รพ.ฯ 4.ประเภทตึกผู้ป่วย รางวัลชนะเลิศได้แก่ หอผู้ป่วยจิตเวช กองรักษาการพยาบาลผู้ป่วยใน รพ.ฯ ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ เมื่อวันที่ 29 เม.ย.64