การประชุมวิชาการ เรื่อง การคัดกรองผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการคัดกรอง ประเมินอาการในแนวทางเดียวกันอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลา ชุดที่ 2