การประชุมวิชาการ เรื่อง การคัดกรองผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการคัดกรอง ประเมินอาการในแนวทางเดียวกันอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลา

น.อ.หญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข หัวหน้ากองการแพทย์ทางเลือก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมวิชาการ เรื่อง การคัดกรองผู้ป่วย โดยมี น.ต.หญิง กอบกุล บัวสมบูรณ์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดกรองผู้ป่วยทุกรายที่มารับบริการในหน่วยงาน ทั้งในและนอกเวลาราชการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการคัดกรอง ประเมินอาการในแนวทางเดียวกันอย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลา ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ เมื่อเวลา 13.30-15.30 น. วันอังคารที่ 20 เม.ย.64