น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม”การป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น” ประจำปี งป.ุ64

น.อ.ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม”การป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น”เพื่อให้บุคลากรของ รพ.ฯ ได้มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบประเภทของไฟ สาเหตุและการป้องกันการเกิดอัคคีภัย รวมถึงการปฎิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดสถานการณฉุกเฉินขึ้น พร้อมทั้งมีการฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้น ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ เมื่อวันที่ 25 มี.ค 2564