นาวาเอก พรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพจิต บรรยายความรู้ให้กับชมรมผู้สูงอายุ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ

บรรยายความรู้ให้ผู้สูงอายุ รพ.ฯ