พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. BIG CLEANING DAY บริเวณบ้านพักหลัง รพ.ฯ โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม “น้ำใส ไฟสว่าง ทางสะดวก” ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ

พล.ร.ต.คมสัน วสุวานิช ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 5 ส. BIG CLEANING DAY บริเวณบ้านพักหลัง รพ.ฯ โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรม “น้ำใส ไฟสว่าง ทางสะดวก” และได้มอบหน้ากากอนามัยและทรายอะเบทให้ หน.หมู่บ้าน พร้อมกับเดินตรวจเยี่ยมบริเวณบ้านพักเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ร่วมทำกิจกรรม ตามที่กองทัพเรือมอบนโยบายให้หน่วยต่างๆดำเนินการตามโครงการประกวดบ้านพักของข้าราชการกองทัพเรือนั้น โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเนินการการแต่งตั้งคณะทำงานชุมชนหมู่บ้านพักโรงพยาบาล และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดบ้านพักของกองทัพเรือ ในส่วนของโรงพยาบาลมีการประชุมหน่วยขึ้นตรงโรงพยาบาลชี้แจงให้ทุกท่านทราบและจัดทำแผนการดำเนินการโครงการประกวดบ้านพักข้าราชการกองทัพเรือและได้จัดกิจกรรม 5 ส ไตรมาสที่ 2 Bigcleaning day
โดยมี พลเรือตรีคมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรม 5 ส. ในครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนแห่งนี้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความสามัคคีรู้จักเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยการปลูกฝังจิตสำนึกในการทำความดีโดยเน้นให้เกิดผลการปฏิบัติของงาน ภายใต้หัวข้อ “น้ำใส ไฟสว่าง และทางสะดวก” โดยสอดคล้อง กับนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ในด้านการสวัสดิการที่ว่าบ้านพักหน่วยและบ้านพักส่วนกลางของกองทัพเรือ ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบและมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันตอบสนองต่อสวัสดิการที่ดีของกำลังพลในทุกระดับอย่างแท้จริง โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และกำลังพลและผู้พักอาศัยชุมชนบ้านพักหลังโรงพยาบาล มาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บ้านพักโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564