การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมุ่งสู่ Hospital Accreditation” ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ รพ.ฯ

น.อ.หญิง ปณิชา สิริกรรณะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ (ฝ่ายบริหารคุณภาพ) เป็นวิทยากรบรรยาย การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้พื้นฐานสำหรับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมุ่งสู่ Hospital Accreditation” ในระหว่างวันที่ ๒๑ –๒๒ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ รพ.ฯ จัดโดย คณะกรรมการวิชาการ รพ.ฯ เพื่อให้บุคลากรของ รพ.ฯได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดสำคัญของการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA สู่การปฏิบัติงานประจำได้ สร้างการเรียนรู้มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความตระหนัก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องต่อไป