การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

คณะกรรมการวิชาการ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE)ให้กับบุคลากร รพ.ฯ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดย ว่าที่ น.ต.รชต ปัญญารัตนสิน หน.ป้องกันโรคติดต่อ กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.ฯ และคณะ เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่าง ๑๖ – ๑๗ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๑๓๓๐ – ๑๕๓๐ ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ รพ.ฯ