คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี งป.๖๔