เตรียมความพร้อมสำหรับหอผู้ป่วยเฉพาะโรค (COHORT WARD)

กองรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก จัดฝึกอบรมการสวมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เพื่อให้กำลังพลเตรียมความพร้อมสำหรับหอผู้ป่วยเฉพาะโรค (COHORT WARD) โดยเชิญวิทยากรจากกองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพฯ และคณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อภายใน รพ.ฯ เป็นผู้ช่วยในการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์