การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล สังกัด รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประจำปี ๒๕๖๓ วงรอบที่ ๑


แผนกทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพ  กองสร้างเสริมป้องกันด้านสุขภาพ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์  ฐานทัพเรือสัตหีบ  จัดทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล  สังกัด รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฯ ประจำปี ๒๕๖๓  วงรอบที่ ๑  วัตถุประสงค์  เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลกองทัพเรือด้านสุขภาพ ให้มีสุขภาพดีและมีสมรรคภาพเหมาะสมกับหน้าที่  และมีสมรรภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กองทัพเรือกำหนด ตามยุทธศาสตร์ของกรมแพทย์ทหารเรือ และกองทัพเรือ  ณ  อาคารทดสอบและพัฒนาสมรรถภาพ   ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓