พิธีเจิมป้ายหอผู้ป่วยระบาด เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรค